Kirchenpflege

Kirchenpflegerin Carina Hoffmann

Carina Hoffmann kümmert sich um unsere Finanzen.

 

Carina Hoffmann

Gemeindebüro Seidenstr. 73, 70174 Stuttgart

Telefon: (0711) 22 45 11-17 * Fax (0711) 22 45 11-19

kirchenpflege.gedaechtnis.rosenbergdontospamme@gowaway.elkw.de

 

 

Unsere Bankverbindung:

Evang. Kirchenpflege Stuttgart

IBAN: DE96 6005 0101 0002 9150 21

BIC: SOLADEST600

Verwendungszweck: Bitte immer "RT129" + Verwendungszweck angeben